11 maanden na de overstromingen Verzekeraars hebben bijna 90 % van de slachtoffers vergoed

Bij het naderen van de eerste verjaardag van de dramatische overstromingen van 14-16 juli 2021 maakt Assuralia de balans op van de tussenkomsten:

 • 90 % van de verzekerde schadedossiers zijn (quasi) volledig afgehandeld: verzekeraars en verzekerden zijn het dus eens over de schadevergoeding;
  • 75 % van de slachtoffers werden reeds volledig door hun verzekeraar vergoed.
  • 15 % krijgt nog een resterend bedrag uitbetaald na voorlegging door de verzekerde van de facturen voor de uitvoering van de werkzaamheden;
 • 10 % van de dossiers moet nog worden afgerond: hier lopen nog gesprekken over het totaalbedrag van de vergoedingen, de betrokkenen ontvingen wel al voorschotten;
 • De uitbetaalde schadevergoedingen aan verzekerde slachtoffers - in de drie gewesten van het land en voor alle categorieën samen -bedragen alles bij elkaar meer dan 1,7 miljard euro, blijkt uit de balans van Assuralia (situatie op 31 mei).

In negen van de tien schadedossiers werd de vergoeding hetzij volledig, hetzij bijna volledig uitbetaald; 75 % van deze dossiers werd afgesloten, wat betekent dat de verzekerde volledig werd vergoed. ​
15 % van de schadelijders werd bijna volledig vergoed, wat wil zeggen dat er een akkoord is over het totale schadebedrag en dat 80 % tot 90 % hiervan al werd uitbetaald. De verzekeraar zal het nog resterende bedrag uitbetalen naarmate hij de facturen ontvangt die de uitvoering van de werkzaamheden staven.
Wat de 10 % aan nog af te ronden dossiers betreft, werd er nog geen akkoord bereikt over het geheel van de schadeposten; de bedragen waarover verzekeraar en verzekerde het wel eens raakten werden al uitbetaald. ​
Er zijn verschillende redenen waarom 10% van de dossiers nog in behandeling zijn:

 • de verzekerde moet nog bepaalde bewijsstukken indienen (bestekken, hypothecaire attesten, boekhoudkundige documenten …);
 • er zijn meerdere expertises vereist naargelang de mate waarin het gebouw is opgedroogd of naargelang de uitvoering van gedeeltelijke werkzaamheden;
 • er lopen nog gesprekken met de tegenexpert;
 • de beschikbaarheid van bepaalde vakmensen of herstelfirma’s.
“De verzekeringsondernemingen blijven zich inspannen voor een snelle vergoeding van de resterende schadeposten in overleg met de verzekerde slachtoffers. Een jaar na een van de ergste natuurrampen die ons land ooit kende, werd de overgrote meerderheid van hen intussen volledig vergoed. In de meest complexe dossiers werden aanzienlijke voorschotten betaald, alsook bedragen die onbetwistbaar verschuldigd zijn. Alle actoren in de sector blijven focussen op een correcte vergoeding van de slachtoffers, zo spoedig als mogelijk is én tot het laatste dossier”, beklemtoont Hein Lannoy, CEO van Assuralia.

Voor 1,7 miljard euro aan vergoedingen uitbetaald

De schade die de overstromingen van vorige zomer hebben veroorzaakt was zo omvangrijk dat de terugkeer naar het normale leven tijd vraagt, in het bijzonder wanneer het gaat om dossiers met aanzienlijke schadebedragen, boven 50.000 euro. Die grotere dossiers vergen meerdere expertises en grootschaligere herstelwerkzaamheden, ze kennen dus een langere doorlooptijd. ​
Van de totale schadekosten, die op 2,5 miljard euro worden geraamd, hebben de verzekeringsondernemingen volgens de balans op 31 mei 1,7 miljard euro uitbetaald: 1,5 miljard euro in het kader van de verzekering ‘brand eenvoudige risico’s’ (woningen, kleine handelszaken, landbouwbedrijfsgebouwen), 152 miljoen euro voor ‘speciale risico’s’ (grote ondernemingen) en 62 miljoen euro in het kader van de omniumverzekeringen voor auto’s.

Een publiek-privaat partnership om natuurrampen verzekerbaar te houden

De verzekeringssector wenst zijn maatschappelijke rol te blijven spelen, namelijk burgers en ondernemingen beschermen en de continuïteit van economische activiteiten garanderen. De sector herhaalt daarom de oproep om te kunnen werken in een duidelijk en duurzaam wetgevend kader waarbij alle spelers – verzekeraars en overheid – een transparante verantwoordelijkheid dragen, in het belang iedereen ten aanzien van de toenemende klimaatrisico’s’.

“De schade die werd veroorzaakt door de overstromingen in juli 2021 en ook door de opeenvolgende stormen in februari 2022 getuigt van de opkomst van risico’s die voortaan als systemisch te beschouwen zijn. Om de premies betaalbaar te houden en een volledige schadevergoeding te verzekeren wanneer dergelijke klimaatgebeurtenissen zich voordoen, moet absoluut worden voorzien in duurzame oplossingen, met de opzet van een adequatere publiek-private samenwerking. Bij gebrek aan een partnership kan de mogelijkheid om toekomstige grootschalige natuurrampen volledig te vergoeden in het gedrang komen”, stelt Hilde Vernaillen, voorzitter van Assuralia.

De verzekeraars trekken ook lessen uit grote rampen. De noodzaak aan heldere communicatie en informatie met betrekking tot de verzekeringscontracten, een professionalisering van het beroep van verzekeringsexpert en de cruciale rol van preventie zijn enkele belangrijke aandachtspunten voor de volgende jaren.


Met behulp van nieuwe technologie en innovatie kunnen verzekeraars hun data steeds beter verfijnen om zo samen met de overheid – een belangrijke rol te spelen in het beter in kaart brengen van de risicogebieden, burgers waarschuwen bij een potentiële ramp en klanten beter begeleiden bij het nemen van preventieve maatregelen.” Zo benadrukt Etienne Bouas-Laurent, ondervoorzitter van Assuralia.

Infographic.pdf

PDF - 767 Kb
Barbara Van Speybroeck

Barbara Van Speybroeck

Communication Director
Peter Wiels

Peter Wiels

Press & Communication

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.