Belgische verzekeringspolissen bieden dekking tegen terreurdaden

Sinds 2008 bieden de meest voorkomende Belgische verzekeringspolissen dekking tegen de gevolgen van terreurdaden. Slachtoffers en hun naasten kunnen terecht bij hun verzekeraar.

De eerste gedachten van Assuralia gaan naar alle slachtoffers van de aanslagen en hun familieleden. Meteen rijzen bij de media de eerste vragen over de financiële gevolgen en de verzekeringsaspecten bij deze gruweldaden. De beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen schetst hieronder de grote lijnen van de dekkingen die in België voorzien zijn op dit vlak.

De wet van 1 april 2007 voorzag in de verplichte dekking van terrorisme in de meest voorkomende verzekeringscontracten die bijna alle burgers hebben, hetzij als particulier hetzij als werknemer:

  • alle levensverzekeringen (zowel individuele als groepsverzekeringen);
  • de ziekteverzekeringen (met de waarborgen hospitalisatie en gewaarborgd inkomen);
  • de verzekeringen tegen arbeidsongevallen (dus inbegrepen de letsels opgelopen op de weg van en naar het werk);
  • de verzekeringen tegen lichamelijke ongevallen;
  • de brandverzekering eenvoudige risico’s (woningen, handelszaken en KMO’s);
  • de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen voor in België ingeschreven voertuigen;de verplichte aansprakelijkheidsverzekering ingeval van brand en ontploffing van uitbaters van voor publiek toegankelijke gebouwen;
  • In andere verzekeringen (bv. omnium auto, hulpverlening, rechtsbijstand, verzekeringen tegen bedrijfsschade en “grote risico’s” brand) is de dekking niet verplicht. De verzekeraar moet dan wel de uitsluiting van terrorisme expliciet vermelden in de polis.

De wet van 1 april 2007 houdt er rekening mee dat aanslagen een enorme impact kunnen hebben wat betreft lichamelijke letsels, schade aan goederen en economische gevolgen. De verzekeraars vergoeden de verzekerden of slachtoffers dankzij de vzw TRIP (Terrorism Reinsurance and Insurance Pool) opgericht met het oog op een gecoördineerde verdeling van de kosten.

De verzekerden kunnen voor meer informatie terecht bij hun verzekeringsonderneming of –tussenpersoon.

Story image

 

Takoverschrijdend
Over Assuralia

Assuralia is de Beroepsvereniging van de Verzekeringsondernemingen en vertegenwoordigt nagenoeg alle Belgische en buitenlandse verzekeringsondernemingen die op de Belgische markt werkzaam zijn. 

Bekeken vanuit het oogpunt van het incasso vertegenwoordigt Assuralia maar liefst 99% van het incasso in de schadeverzekeringen en iets minder in dat van de levensverzekeringen.

Assuralia behartigt de beroepsbelangen van zijn leden, de verzekeringsondernemingen. Daartoe zijn er vijf dienstverlenende opdrachten vastgelegd.

Assuralia
Huis Der Verzekering
De Meeussquare 29
1000 Brussel