De verzekeringssector in cijfers: trends en overstromingen juli ‘21

“Een duurzaam publiek-privaat partnership is essentieel om toekomstige risico’s op te vangen”

Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, onthult de resultaten voor 2020, gaat in op de trends van het lopende jaar en maakt de balans op van de uitzonderlijke overstromingen van 14-16 juli. Vandaag wil de sector samen met de overheden huidige en nieuwe risico’s die in omvang toenemen, duurzaam blijven opvangen ten voordele van gezinnen, particulieren en bedrijven via een continue dialoog en een duidelijk wetgevend kader.

Het jaar 2020 was maatschappelijk en economisch een moeilijk jaar. Toch heeft de sector zijn veerkracht aangetoond. Het gecumuleerde incasso van de takken niet-leven en leven is in 2020 met 2,3% afgenomen. De takken leven vertonen een sterkere daling, die vooral significant is voor de individuele levensverzekeringen van tak 21 (-14,8%), terwijl de tak 23-verzekeringen er weer licht op vooruit zijn gegaan. De incasso’s van de groepsverzekeringen doen het beter, met een groei van 4%.

Bij de verzekeringen niet-leven is er een status quo door de zwakke inflatie in 2020 in vergelijking met de voorgaande periodes. Maar uit de cijfers blijkt het potentieel voor de sector om nieuwe dekkingen te ontwikkelen die een antwoord bieden op nieuwe risico’s.

Meer dan 200 miljard euro in de economie geïnvesteerd

De aangelegde reserves worden in de Belgische economie geïnjecteerd. In totaal gaat het om 282,2 miljard euro aan investeringen. Die zijn als volgt verdeeld: 39% in overheidsobligaties, 23% in bedrijfsobligaties, 18% in aandelen en andere effecten met variabele opbrengst en 11% in hypothecaire leningen; een kleiner aandeel heeft betrekking op gebouwen en terreinen en op diverse obligaties en participaties.

“De verzekeringsondernemingen ondersteunen de economie aanzienlijk. In het kader van het economische herstel na corona zal het bedrag dat we investeren nog naar boven worden bijgesteld. Dat is trouwens de wens van de Europese Commissie, die momenteel de regelgeving herziet om het voor de verzekeringssector mogelijk te maken zijn bijdrage aan het economisch herstel te verhogen”, benadrukt Hilde Vernaillen, voorzitter van Assuralia.

Een duurzaam wetgevend kader is cruciaal om de klimaatrisico’s op te vangen

Dankzij de akkoorden die de sector in juli heeft gesloten met de drie gewesten van ons land kunnen de getroffen verzekerden rekenen op een volledige vergoeding van hun schade. De sector heeft zijn tussenkomstplafond namelijk verdubbeld en het Waalse Gewest heeft, via een renteloze lening van de verzekeringssector, een enveloppe van een miljard euro vrijgemaakt voor de financiering van het Rampenfonds zoals bepaald in de wet betreffende de verzekeringen.

Het eenmalige akkoord tussen onze sector en de betrokken overheden getuigt van onze gemeenschappelijke wil om snel in actie te komen voor de getroffen burgers. We moeten deze ongeziene situatie ook benutten als baken voor de uitwerking, in samenwerking met de overheid, van een stevig en duurzaam wetgevend kader om de gevolgen van de klimaatverandering en de nieuwe risico’s die zij met zich meebrengt het hoofd te bieden. Verzekerden hebben nood aan concrete bescherming, De sector kan hier mee voor zorgen en reikt hierbij de hand aan de overheid om binnen een publiek-private samenwerking de risico’s beter in kaart te brengen en hiervoor naar aangepaste oplossingen te zoeken”, verduidelijkt Hilde Vernaillen, voorzitter van Assuralia.

In die zin betreurt Assuralia het gebrek aan overleg bij de problematiek rond de droogte. De gestemde interpretatieve wet creëert, zowel voor slachtoffers als voor verzekeraars, meer vragen dan duurzame oplossingen.

De sector beheert meer dan 70.000 schadedossiers door de overstromingen

Drie maanden na de uitzonderlijke overstromingen die ons land van 14 tot 16 juli hebben getroffen, bedraagt het totale aantal geregistreerde schadegevallen 71.746 voor alle verzekerde categorieën samen, namelijk de eenvoudige risico’s [1], voertuigcasco en andere schadegevallen door overstromingen. Wallonië alleen al telt 62.440 dossiers, gevolgd door Vlaanderen met 7.902 dossiers en de Brusselse regio met 1.404 dossiers. 

Op 30 september 2021 bedroegen de totale kosten aan verzekerde schade voor alle categorieën samen 2.164 miljoen euro. Daarvan heeft het grootste deel, namelijk 2.070 miljoen euro, betrekking op Wallonië (hiervan neemt het Waalse Gewest 1 miljard euro ten laste), 74,6 miljoen euro op Vlaanderen (hiervan neemt het Vlaamse Gewest 28 miljoen euro ten laste) en 19,2 miljoen euro op de Brusselse regio (hiervan neemt het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 5 miljoen euro ten laste).

“Naast de bestaande inspanningen moeten we blijven investeren in preventie”, beklemtoont Hein Lannoy, CEO van Assuralia. “We moeten nadenken over onze manier van bouwen, over de gebruikte materialen en over de plaatsen waar we bouwen. Passende controlemaatregelen kunnen hierbij helpen. Een samenwerking tussen de (her)verzekeringssector en de overheden moet er ook voor zorgen dat het voor de particulieren en de bedrijven betaalbaar blijft om risico’s te verzekeren."

 

De overstromingen in cijfers

 

 

Barbara Van Speybroeck

Barbara Van Speybroeck

Communication Director

 

 

[1] De brandverzekering ‘eenvoudige risico’s’ dekt schade aan woningen en hun inboedel door brand, waterschade, stormen, natuurrampen … Deze woningverzekering beschermt particulieren, handelszaken en kleine ondernemingen. De verzekering ‘speciale risico’s’ betreft grote ondernemingen en de industrie; deze dekking kan worden aangevuld met een diefstalverzekering, een verzekering tegen exploitatieverliezen en/of een verzekering BA gebouw.

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.