Banken en verzekeraars peilen naar duurzaamheidsvoorkeuren van klanten met MiFID II en IDD

Op 2 augustus 2022 treden de nieuwe MiFID en IDD-regels over duurzaamheid in werking1waardoor financiële instellingen vanaf nu ook zullen vragen naar de specifieke duurzaamheidsvoorkeuren van klanten. Dit kadert binnen de doelstellingen van de Green Deal2 en de transitie naar een duurzame en meer circulaire economie.

Assuralia en Febelfin, de beroepsverenigingen van respectievelijk verzekeraars en banken, benadrukken het engagement van de financiële sector om de noodzakelijke inspanningen te leveren om van de verschillende wetgevingen inzake duurzaamheid een succes te maken.

De financiële sector speelt een steeds grotere rol in de transitie naar een duurzame samenleving en wil dat uiteraard blijven doen. Nieuwe regels moeten ervoor zorgen dat er meer duidelijkheid is voor particuliere beleggers over wat duurzaamheid is. De bank, verzekeraar of tussenpersoon zal onder meer, als de klant dat wenst, rekening houden met de duurzaamheidsvoorkeuren van de klant bij het geven van advies over de beleggings- en verzekeringsportefeuille of het mandaat in kader van vermogensbeheer. Het wordt dan een essentieel onderdeel van het profiel van een klant.

Wat verandert er vanaf 2 augustus? ​

Vanaf 2 augustus zullen de financiële instellingen klanten vragen of ze als dan niet interesse hebben in duurzame beleggings- en verzekeringsproducten. ​

De banken, verzekeraars en tussenpersonen zullen klanten uitleggen wat deze duurzaamheidsvoorkeuren precies betekenen, maar ook de huidige marktsituatie toelichten en informatie verstrekken over het aanbod van duurzame financiële producten en instrumenten. Op die manier zullen particuliere klanten ook uitgebreid kennis kunnen maken met het aanbod van duurzame beleggings- en verzekeringsproducten.

Als de klant aanduidt interesse te hebben in dergelijke duurzame beleggingsoplossingen dan zullen de financiële instellingen verplicht zijn om, nadat kennis en ervaring, beleggingsdoelstellingen en financiële draagkracht van de klant in kaart werden gebracht, ook te polsen naar de duurzaamheidsvoorkeuren. Dit zal dan een belangrijk aspect vormen bij het opmaken van het profiel van de klant.

Volgens de aangepaste MiFID en IDD-richtlijnen moeten de financiële instellingen naar de interesse omtrent duurzaamheid peilen bij elke nieuwe klant of bij de eerstvolgende update van het profiel van de bestaande klant. ​

Het uiteindelijke doel is om beleggings- en verzekeringsproducten te koppelen aan duurzaamheidsvoorkeuren en ervoor te zorgen dat beleggers een beter inzicht krijgen in het aanbod van duurzame producten en instrumenten.

Vragen die uw duurzaamheidsvoorkeuren bepalen

Klanten die specifieke interesse tonen in dergelijke duurzame beleggingen zullen – naast de andere vragen die gesteld worden in het kader van het opstellen van hun profiel – ook gevraagd worden naar hun duurzaamheidsvoorkeuren. Dit zal gebeuren aan de hand van een aantal concrete vragen:

  • Hoe u wil dat de bank/verzekeraar/tussenpersoon bij het geven van het advies of het aanbod van beleggings- en verzekeringsproducten rekening houdt met een mogelijke negatieve impact van de belegging op mens, milieu of maatschappij;
  • Of u wenst dat de bank/verzekeraar/tussenpersoon u zgn. duurzame beleggingen aanbiedt, eventueel volgens een bepaald minimum. Dit zijn beleggingen die een specifieke en meetbare impact nastreven op ecologisch of sociaal vlak, zoals bepaald door de SFDR3.
  • Of uw wenst dat de bank/verzekeraar/tussenpersoon u taxonomie-beleggingen aanbiedt, eventueel volgens een bepaald minimum. Dit zijn beleggingen in economische activiteiten die door de Europese Commissie als ‘groen’ worden beschouwd.

Die informatie wordt meegenomen in het opstellen van het profiel van de klant. Indien de klant een bepaalde duurzaamheidsvoorkeur heeft geuit, zal hiermee rekening worden gehouden in het advies voor een bepaald product

Positieve evolutie

De nieuwe regels zijn een belangrijke stap naar een steeds duurzamere samenleving, en worden door de financiële instellingen ondersteund. Het is in éénieders voordeel dat de klant correct wordt geïnformeerd over het bestaan van duurzame financiële instrumenten en dat men de keuze krijgt om eventuele duurzaamheidsvoorkeuren door te geven aan zijn bank, verzekeraar of tussenpersoon .

Het zorgt ervoor dat de aangeboden producten beter aansluiten bij de persoonlijke verwachtingen en overtuigingen van klanten inzake duurzaamheid. Deze verwachtingen en overtuigingen kunnen immers van klant tot klant verschillen, en we stellen daarbij vast dat de duurzaamheid van een belegging door de klanten steeds als belangrijker worden geacht. Uit een recente IndiVille studie in opdracht van Febelfin4 blijkt dat voor 1 op 3 Belgen (28%) duurzaamheid primeert bij een belegging. Jongere beleggers hechten zelfs meer belang aan duurzaamheid (48%) dan aan het rendement (38%).

Maar duurzaamheid is natuurlijk maar één onderdeel van het profiel van een klant. Duurzame beleggingen kunnen dus zeker een plaats hebben in een gediversifieerde portefeuille, maar het is belangrijk dat de bank/verzekeraar/tussenpersoon er op toeziet dat dit ook verenigbaar is met de financiële mogelijkheden en verwachtingen van de klant.

Maar veel uitdagingen op komst…

Gebrek aan gegevens maken het moeilijk om de wetgeving toe te passen

De inwerkingtreding brengt wel nog een aantal belangrijke uitdagingen met zich mee. Dit vooral omdat er vandaag nog heel wat gegevens ontbreken voor de financiële instellingen om de wetgeving goed te kunnen toepassen.

“Banken, verzekeraars en tussenpersonen hebben immers tal van gegevens nodig om de duurzaamheidsvoorkeuren van klanten te kunnen koppelen aan specifieke financiële instrumenten of producten. En die gegevens zijn vandaag nog niet of onvoldoende beschikbaar. Bedrijven zullen immers pas vanaf 2023 verplicht zijn om een jaarlijks rapportering te maken over hun duurzaam karakter.”, aldus Karel Baert, CEO Febelfin.

Momenteel is het dan ook moeilijk voor de financiële instellingen om in te schatten in welke mate producten een groene investering vertegenwoordigen omdat ze nog niet over alle nodige informatie beschikken. De rapportageverplichting van bedrijven zal bovendien gefaseerd gebeuren, wat de taak van de banken, verzekeraars en tussenpersonen niet zal vergemakkelijken.

Wegens de complexiteit en onvolledigheid van de huidige Europese regelgeving zal het mogelijk enige tijd duren vooraleer banken, verzekeraars en tussenpersonen een productaanbod kunnen voorstellen dat beantwoordt aan alle individuele duurzaamheidsvoorkeuren van de klant.

Voor klanten die heel specifieke verwachtingen hebben op het vlak van duurzaamheid zal er in het begin waarschijnlijk maar een beperkt aanbod zijn.

Taxonomie-activiteiten zijn immers zeer specifieke groene activiteiten die vandaag slechts een beperkt aandeel uitmaken in de wereldwijde economie. Het aantal bedrijven dat uitsluitend taxonomie activiteiten uitvoert is bijzonder laag. De meeste bedrijven zijn actief in een mix van taxonomie en niet-taxonomie activiteiten. Bovendien is de taxonomie vandaag nog beperkt tot milieu (de E van ESG), en meer specifiek tot klimaat. Dit wil zeggen dat producten die inzetten op sectoren die nog niet in de EU taxonomie vervat zijn (zoals circulaire economie, gezondheidzorg, sociale huisvesting, onderwijs) een heel laag of helemaal geen taxonomie gedeelte zullen hebben, terwijl ze wel een duurzame belegging kunnen zijn.

Maar belangrijke eerste stappen in de goede richting zijn dus gezet, al zal het een traject zijn dat enige tijd zal vragen.

“Duurzaam sparen en beleggen zit in de lift. Het was bijgevolg essentieel om de MiFID en IDD-richtlijnen uit te breiden met duurzaamheidsvereisten zodat de financiële sector een positieve bijdrage kan leveren aan een meer duurzame samenleving en zo zijn maatschappelijke rol ten volle kan blijven spelen”, Hein Lannoy, CEO Assuralia.

1 Het doel van de Europese richtlijnen MiFID II en IDD is om de Europese financiële markten efficiënter en transparanter te maken en de klanten van banken en verzekeraars beter te beschermen.
2 De Green Deal is het plan van de Europese Commissie om de Europese Unie tegen 2050 klimaatneutraal te maken.
3 De Sustainable Finance Disclosure Regulation of verordening inzake informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector bestaat uit informatieverplichtingen over de organisatie, diensten en producten om de prestaties op duurzaamheidsvlak te standaardiseren.
4 IndiVille Studie uitgevoerd in opdracht van Febelfin in maart 2022, online panel met 2164 Nederlandstalige en Franstalige respondenten

Barbara Van Speybroeck

Barbara Van Speybroeck

Communication Director

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.