Verzekeringen voelen volop mee met heel het land: soepel omgaan met klanten in nood en blijvend bescherming bieden

Ook in tijden van coronavirus is en blijft de verzekering een wezenlijk onderdeel van de zekerheid van particulieren, gezinnen, ondernemingen en instellingen.

 

Ook in tijden van coronavirus is en blijft de verzekering een wezenlijk onderdeel van de zekerheid van particulieren, gezinnen, ondernemingen en instellingen. De verzekeraars voelen sterk met hen mee en willen in deze harde tijden hun solidariteit tonen. Vele verzekeraars hebben dat al op hun eigen manier gedaan, tegenover hun klanten met wie zij vaak al in dialoog zijn, zowel als meer algemeen uit maatschappelijke betrokkenheid. Maar zij willen samen nog verder gaan. ​ Daarom kondigt Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, sterke en uitzonderlijke maatregelen aan, in de eerste plaats ten gunste van vandaag extra kwetsbare mensen en bedrijven:

  • Het personeel blijven beschermen bij tijdelijke werkloosheid: de verzekeraars zullen de waarborgen inzake pensioenen, uitkeringen bij overlijden, invaliditeit en hospitalisatie, die werknemers genieten in het kader van groepsverzekeringen (onder meer de collectieve hospitalisatieverzekeringen) handhaven bij tijdelijke werkloosheid, en werkgevers tot 30 september uitstel laten om de premies te betalen. Dit in tegenstelling tot de normale regel die wil dat deze waarborgen vervallen in geval van opschorting van de arbeidsovereenkomst, wat het geval is bij tijdelijke werkloosheid. De bescherming van het groepscontract bij invaliditeit, hospitalisatie of overlijden kwijtspelen, uitgerekend in bange dagen, zou bijzonder nadelig kunnen zijn voor de betrokken werknemers. De verzekeraars vragen dan ook dat de handhaving van die waarborgen die ze aanbieden niet als voordeel in natura wordt aangemerkt in hoofde van de werknemer noch als dusdanig belast zou worden.
  • Respijt bieden voor de terugbetaling van hypotheekleningen: net zoals in het akkoord tussen de regering en de banken, en overeenkomstig dezelfde voorwaarden, zullen particulieren, gezinnen en bedrijven die economische moeilijkheden kennen ingevolge de coronaviruscrisis een opschorting genieten van de terugbetaling van kapitaal en van de betaling van intresten op hun hypotheekleningen bij verzekeringsondernemingen tot 30 september 2020.
  • Dat voordeel uitbreiden tot de “schuldsaldoverzekeringen gekoppeld aan een hypothecair krediet” voor particulieren die in aanmerking komen voor dit uitstel van terugbetaling van die hypothecaire lening. Dat is eigen aan de verzekeringssector. Voor die verzekerden geldt hetzelfde uitstel van betaling, tot dezelfde datum, voor de premie van hun schuldsaldoverzekering die de hypotheeklening dekt.
  • Het voordeel uitbreiden tot brandverzekeringen verbonden aan hypotheekleningen: voor die brandverzekeringen krijgen klanten, die tijdelijk werkloos zijn, uitstel van 30 maart tot 30 september om hun premie te betalen.
  • Ademruimte bieden bij betalingsproblemen: gezinnen (en bedrijven) die ingevolge de coronacrisis betalingsproblemen ondervinden wordt aangeraden om met hun verzekeraar of tussenpersoon contact op te nemen om een geschikte oplossing te vinden voor die moeilijkheden.
  • De onderbreking van economische activiteit verstandig beheren: voor bedrijven bij wie de activiteit stilvalt omwille van de regeringsmaatregelen, zullen meerdere verzekeringen zich automatisch aanpassen aan het stilliggen van de activiteit. Zo vindt inzake arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid hoe dan ook een eindafrekening plaats in verhouding tot de mindere loonmassa of omzet.

Wat andere bedrijfsverzekeringen betreft, zullen bedrijven die hun activiteit conform het koninklijk besluit hebben moeten staken op aanvraag uitstel genieten om hun verzekeringspremies te betalen die vervallen tussen 30 maart en 30 september. Wat de schorsing van verzekeringscontracten betreft, is het aangeraden dat bedrijven contact nemen met hun verzekeraar of tussenpersoon om geschikte oplossingen te vinden. Het is van belang voor de onderneming en haar voortbestaan, zelfs bij onderbreking van de activiteit, dat zij gedekt blijft voor de overblijvende risico’s, bijvoorbeeld brand, storm, claims van derden, enz. Het is daarom aangewezen dat elke situatie bekeken wordt in onderling overleg met de verzekeraar of een tussenpersoon (makelaar of agent).

  • Het uitstel van betaling uitbreiden tot andere leningen aan bedrijven: voor overige leningen van verzekeraars aan bedrijven geldt hetzelfde respijt als voor hypotheekleningen. Voor nieuwe leningen aan bedrijven verwijzen de verzekeringsondernemingen het betrokken bedrijf naar de banken, zodat dat bedrijf kan genieten van de voordelen van het akkoord dat tussen de overheid en de banken werd overeengekomen.

Op die manier dragen de verzekeraars bij tot alle inspanningen om deze ongekende crisis samen en sterker het hoofd te bieden.

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.