Verzekeringssector wil leemtes vullen voor een betere bescherming tegen risico’s

De gevolgen van de klimaatverandering tonen meer dan ooit het belang aan van publiek-private partnerschappen tussen de verzekeringssector en de overheid. Samenwerking tussen beide partijen is al even essentieel om de tweede en de derde pensioenpijler te versterken. Bij de publicatie van het Jaarrapport 2022 van Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeraars, herhalen de verzekeringsondernemingen hun oproep tot samenwerking om te bouwen aan een duurzamere en veerkrachtigere wereld. Volgens de eerste schattingen noteert de Belgische verzekeringssector een totaal incasso van 30,5 miljard euro. Dat is 2% meer dan het jaar voordien.

Het incasso van de individuele levensverzekeringen met gewaarborgde rente, de zogenoemde tak 21-verzekeringen, is in 2022 met 4,8% gegroeid en bedraagt 6 miljard euro; een stijgende trend ten opzichte van de voorgaande periode, toen er een daling van 4% naar 5,7 miljard euro werd genoteerd voor de tak 21-verzekeringen. De levensverzekeringen van tak 23 daarentegen, die gekoppeld zijn aan beleggingsfonden, hadden te lijden onder de inzinking van de beurskoersen. Het incasso van deze tak vertoont een forse terugval met 10% en komt uit op 3,4 miljard euro. Dat is een sterke daling na de heropleving die deze tak in 2021 kende. Toen was er sprake van een stijging van 18,4% en bedroeg dit incasso 3,8 miljard.

Het incasso van de groepsverzekeringen groeit met 4%. De ontwikkeling van de aanvullende pensioenen zal afhangen van de conclusies die volgen uit de aangevangen werkzaamheden in het kader van de lopende belastinghervorming. Assuralia benadrukt de noodzaak om de tweede pijler uit te breiden, zoals voorzien in het regeerakkoord. Rechtszekerheid en vertrouwen blijven cruciaal om deze doelstelling te halen. ​
Om jonge werknemers over het pensioen te sensibiliseren en hun kennisniveau inzake aanvullende pensioenen op te krikken, sloeg Assuralia de handen in elkaar met PensioPlus, de federatie van de pensioenfondsen, om een grootse onlinecampagne op te zetten. Deze originele campagne, is geïnspireerd op het universum van de zombiefilms ​ leidt naar een informatieve website over de aanvullende pensioenen: www.mijnpensioenaanvullen.be.

Het jaar 2022, getekend door de gevolgen van de klimaatverandering

Het incasso voor de takken niet-leven vertoont een groei van 5,5%, wat vergelijkbaar is met de periode voordien (5,6% in 2021), en bedraagt 14,5 miljard euro. Als men rekening houdt met de bijzonder sterke stijging van de inflatie naar 9,6% in 2022, daalt het incasso echter met 3,7% voor de verzekeringen niet-leven.

Ondanks een scherpe stijging van de ABEX-index (gemiddeld 7,1% vorig jaar) is het incasso van de tak brand met 8% gestegen naar 3,7 miljard euro, terwijl zijn rentabiliteit afneemt. Door de overstromingen in de zomer van 2021 noteerde de tak brand dat jaar een combined ratio van 125%. Een combined ratio van meer dan 100% geeft aan dat de totale kosten van de schadegevallen niet kunnen worden gedekt door het totale geïnde bedrag aan premies. De eerste trends van 2022 wijzen op een combined ratio van 102%. De stormen Eunice en Franklin, die lelijk huishielden in februari 2022, hebben voor 573 miljoen euro aan verzekerde schade veroorzaakt en wegen op het resultaat van de brandverzekering. ​
De volledige resultaten en gedetailleerde overzichten per tak zijn beschikbaar in het jaarrapport.

Publiek-private samenwerking onontbeerlijk

De ongeziene overstromingen van 2021 blijven in het geheugen gegrift. Meer dan 90% van de verzekerde schadegevallen is ondertussen vergoed. Op een totaal schadebedrag dat op 31 december 2022 naar schatting 2,4 miljard euro bedroeg, hebben de verzekeraars meer dan 2 miljard aan schadevergoedingen uitgekeerd in het kader van een uitzonderlijk protocol dat met de overheid werd gesloten. In die twee miljard is het bedrag begrepen dat de verzekeraars hebben geleend aan de gewesten, die het moeten terugbetalen overeenkomstig het akkoord tussen de overheid en de verzekeringssector.

De sector blijft aandringen op gecoördineerde en geïntegreerde preventieacties voor alle gewesten en een duidelijk wettelijk kader waarin de verzekeraars na een zware natuurramp kunnen samenwerken met de overheid.

Hein Lannoy: “Om het hoofd te bieden aan de uitdagingen door de klimaatverandering en haar gevolgen, is het meer dan ooit noodzakelijk een publiek-privaat partnerschap te sluiten. Dat hebben we ervaren met de overstromingen in 2021, maar ook met de aanneming van de interpretatieve droogtewet. We moeten hand in hand met de overheid werken om alle onzekerheden weg te nemen en te voorzien in volledige schadevergoedingen bij natuurrampen, maar ook om een preventiebeleid op te zetten dat de gevolgen van ongunstige klimatologische omstandigheden beperkt.”
‘Closing the gap’

Het klimaatrisico en opkomende risico’s vergoeden, toegankelijke en betaalbare verzekeringen blijven aanbieden aan zoveel mogelijk mensen, en dat allemaal in een inflatoire context terwijl er aan de grenzen van Europa een oorlog wordt uitgevochten, zijn grote thema’s die een centrale plaats innemen in de bekommernissen van de verzekeraars. Bij de publicatie van zijn recentste jaarrapport koos Assuralia ‘closing the gap’ (‘de kloof dichten’ of ‘leemtes vullen’) als thema, dat herinnert aan het belang om deze maatschappelijke uitdagingen samen met de overheid aan te pakken en om risicopreventie en risicodekking nauw op elkaar te laten aansluiten.

Hilde Vernaillen: “Als verzekeraars moeten we onze maatschappelijke rol, namelijk de bevolking beschermen tegen risico’s, ten volle opnemen. Vertrouwen tussen de partijen is essentieel om die doelstelling te behalen. En de wetgever is een vooraanstaande partner om deze uitdaging mee aan te gaan. In eerste instantie is een duidelijk en stabiel wettelijk kader een absolute voorwaarde om hierin te slagen. In tweede instantie hebben we de opdracht het publiek te informeren zodat mensen zich ​ voor het minimaal noodzakelijke verzekeren, ook al leven we in een land gekenmerkt door risicoaversie. Beter degelijk geïnformeerde verzekerden die in staat zijn zich tegen welgekozen risico’s te verzekeren, dan verzekerden die hun talrijke dekkingen niet meer kunnen betalen.”

Naast de algemene tendenzen in de verzekeringen leven en niet-leven bevat het jaarrapport van Assuralia ook boeiende gesprekken over actuele thema’s. Zo komen diversiteit en inclusie in de verzekeringssector aan bod in een interview met Claire Godding, covoorzitter van Wo.Men in Finance. Steven Janssen, algemeen directeur van Sigedis (de vzw die mypension.be beheert), laat dan weer zijn licht schijnen over de huidige ontwikkelingen inzake aanvullende pensioenen.

Hein Lannoy, Hilde Vernaillen en Etienne Bouas-Laurent

Barbara Van Speybroeck

Barbara Van Speybroeck

Communication Director

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.